top of page

A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT

 

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő azonosítása

 

A https://www.polcom-polcom.hu/ internetcímen elérhető webáruházat a

 

Mybettershelf Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Mybettershelf Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-373198

Adószám: 28768038-2-42

Székhely: 1148 Budapest, Jerney utca 41. 3. em. 12. ajtó

Postacím: 1148 Budapest, Jerney utca 41. 3. em. 12. ajtó

Telefon: +36 20 365 3641

E-mail cím: info@polcom-polcom.hu

Webhely: https://www.polcom-polcom.hu/ (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján kezeli.

 

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://www.polcom-polcom.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek.

 

3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

4.3. Kezelt adatok köre: Az üzenetet küldő Felhasználó: - neve, - e-mail címe, - üzenet tárgya, - az üzenet tartalma.

 

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 

4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 8., illetve 9. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

5. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

 

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával az Adatkezelőnek üzenet elküldésével ajánlatot kérő Felhasználók.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

5.3. Kezelt adatok köre: Az ajánlatkérést küldő Felhasználó: - neve, - e-mail címe, - csatolt kép (opcionális) - üzenet tárgya, - az üzenet tartalma.

 

5.4. Az adatkezelés célja: ajánlat kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 

5.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatkérés nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az ajánlatkérés megválaszolásáig. Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. A szerződés kapcsán kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

 

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

6. Chat ablak használatához kapcsolódó adatkezelés

 

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen található chat ablak használatával üzenetet küldő Felhasználók.

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását a chat ablakon keresztül történő üzenet elküldésével adja meg. Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

6.3. Kezelt adatok köre: a Felhasználó által küldött üzenet tartalma.

 

6.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 

6.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződés, abban az esetben az Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az 5 adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követő legfeljebb 30 nap elteltével törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejezését követő, illetve az igény teljesítését követő legfeljebb 30 nap elteltével törli Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatokat Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 

6.7. Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő a chat ablak használatával kapcsolatban adatfeldolgozóként veszi igénybe a Wix.com Inc. gazdasági társaságot. Erről bővebben a 12. fejezetben olvashat. A chat szolgáltatás igénybevétele során a Wix.com Inc. szolgáltatója által saját nevében megvalósított adatkezelésről a szolgáltató Wix.com Inc. vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://www.wix.com/about/privacy.

 

7. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

7.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg. Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

 

7.3. Kezelt adatok köre: a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó: - keresztneve, - e-mail címe, az online megadott hozzájárulás regisztrálásához: - feliratkozáskor használt eszköz IP-címe, - feliratkozás időpontja.

 

7.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

 

7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

 

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

8. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók.

 

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

8.3. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti. A Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- számlázási cím,

- szállítási cím,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- megrendelt termék(ek) megjelölése,

- megrendelt termék(ek) vételára,

- átvétel/kézbesítés módja,

- fizetési mód,

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,

- megrendelés időpontja,

- fizetés időpontja.

 

8.4. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

8.5. Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek. A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti. A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben 8 találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került. A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

9. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén

 

9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen terméket megrendelő partner szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználó (vagy: „Képviselő”).

 

9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Partner szervezet) jogos érdeke. A Partner szervezet jogos érdeke, hogy termék megrendelésre vonatkozó szerződést köthessen Adatkezelővel. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni. Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik. A megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződéshez elengedhetetlen az adatkezelés. Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

 

9.3. Kezelt adatok köre:

 

A Képviselő:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- e-mail címe,

- telefonszáma, a képviselt vállalkozás:

- működési formája,

- neve,

- postacíme,

- számlázási címe,

- adószáma, közösségi adószáma,

- cégjegyzékszáma.

 

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:

- megrendelt termék(ek) megjelölése,

- megrendelt termék(ek) vételára,

- átvétel/kézbesítés módja,

- fizetési mód,

- megrendeléskor

 

Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,

- megrendelés időpontja,

- fizetés időpontja.

 

9.4. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a megrendelés folyamatában megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem a Partner szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Partner szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Partner szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Partner szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

 

9.5. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán az Adatkezelő és a Partner cég között létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

9.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli. A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti. A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került. A megrendeléssel kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a lényeges tartalmú üzeneteket is – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.

 

9.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

10. Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés

 

10.1. Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó online bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

 

10.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó Felhasználó.

 

10.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

10.4. Kezelt adatok köre: - megrendelés azonosító száma, - visszatérítendő összeg, - visszatérítés jogcíme, - Felhasználó neve, - amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

 

10.5. Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági jog, elállási jog, jótállással kapcsolatos joggyakorlásról van szó, abban az esetben a visszatérítés jogcímétől függően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (5), (6), illetve (7) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

 

10.6. Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéshez kezelt fenti adatok egy részét az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a bizonylatokon szereplő adatok (név, cím, visszatérítéssel érintett termékre vonatkozó adatok, visszatérített összeg). A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő visszatérítéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a visszatérítéstől számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

10.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

11. Adattovábbítás

 

11.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen online fizetéssel fizető Felhasználók.

 

11.2. Az adattovábbítás címzettje:

 

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.

Cégjegyzékszám: B118349

Adószám: LU 22046007

Székhely: 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg

Postacím: 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg

E-mail: dpo@paypal.com

Webhely: https://www.paypal.com/hu/home

 

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

 

11.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke. Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések: - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése, - az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja, - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja. Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése. Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását. Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá. Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére. Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet. Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

 

11.4. A továbbított adatok köre:

- a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek),

- vezetéknév,

- keresztnév,

- telefonszám,

- e-mail cím,

- cím,

- tranzakció egyedi azonosítója.

 

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

 

11.5. Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

11.6. A PayPal által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.paypal.com/hu/legalhub/privacy-full?locale.x=en_US oldalon.

 

11.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

 

11.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

első munkanapot kell tekinteni. 16. Jogérvényesítés Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/ A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 2023. február 1. Mybettershelf Kft.

12. Adatfeldolgozó igénybevétele

 

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

 

12.1. Tárhelyszolgáltató

 

12.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

12.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Tárhely.Eu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó

Postacím: 1538 Budapest, Pf. 510.

Telefon: +36 1 789 2 789

E-mail: support@tarhely.eu

Webhely: https://tarhely.eu/

 

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

 

12.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

 

12.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

12.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

 

12.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

12.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

12.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Wix.com Inc.

Adószám: (EU VAT ID) - EU442008451

Székhely: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

Postacím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

Telefon: +1 415 358 0857

E-mail: abuse@wix.com

Webhely: https://www.wix.com/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

 

12.2.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez, illetve feliratkozást elősegítéséhez használt szoftverek információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

 

12.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

 

12.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő, illetve feliratkozást elősegítő szoftverek informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

12.3. Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

 

12.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

 

12.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Google Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 11603307

Adószám: IE 6388047V

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Telefon: +353 1 436 1000

Webhely: https://www.google.ie/

 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját és szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 

12.3.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

 

12.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre, az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket. Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla 17 kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

12.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

12.4. Chat ablak szolgáltatás biztosítása

 

12.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akik a weboldalba ágyazott chat ablak használatával lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel.

 

12.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Wix.com Inc.

Adószám: (EU VAT ID) - EU442008451

Székhely: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

Postacím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

Telefon: +1 415 358 0857

E-mail: abuse@wix.com

Webhely: https://www.wix.com/

 

gazdasági társaságot, mint a chat ablak üzenetküldő alkalmazás szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a Felhasználó által küldött üzenet tartalma.

 

12.4.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az üzenetküldő alkalmazás működéséhez szükséges tárhely és szoftver biztosítása.

 

12.4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően 30 nappal törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően 30 nappal törli Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatokat Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

12.4.6. Adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása elektronikus úton valósul meg, elektronikus tárhely és üzenetküldő szoftver biztosítását jelenti.

 

12.5. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

12.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.

 

12.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44 19 Székhely: Magyarország, 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: Magyarország, 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 29 886 670 Fax: +36 29 886 610

E-mail: info@gls-hungary.com

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home/

 

gazdasági társaságot, illetve a

 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Magyar Posta Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: 1540 Budapest

Telefon: +36 1 767 8282

Fax: +36 46 320 136

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webhely: https://posta.hu

 

gazdasági társaságot, illetve a

 

DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: DPD Hungária Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Adószám: 13034283-2-41

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.

Telefon: +36 1 501 6200

E-mail: dpd@dpd.hu

Webhely: https://www.dpd.com/hu/

 

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító vállalkozást (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

 

12.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév,

- keresztnév,

- telefonszám,

- e-mail cím,

- szállítási cím.

 

12.5.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

 

12.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

 

12.5.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

 

12.6. Számlák előállításával és ügyvitellel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

12.6.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

12.6.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon: +36 30 3544 789

E-mail: info@szamlazz.hu

Webhely: https://www.szamlazz.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó és ügyviteli rendszer szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.6.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás az ügyvitellel kapcsolatban a megrendelést leadó Felhasználó által a megrendelés során megadott adatait (8. és 9. fejezetek szerint), a számlák előállításával kapcsolatban ezen belül a nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 

12.6.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számlák kiállításához és ügyvitelhez használt szoftver igénybevétele, rendelkezésre állásának és működésének biztosítása.

 

12.6.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

 

12.6.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik; az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához és az ügyvitelhez használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

12.7. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

12.7.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

12.7.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Damina Anikó e. v.

Nyilvántartási szám: 27079091

Adószám: 65768136143

Székhely: 1213 Budapest, 21. ker. Mókus út 5. A ép.

Postacím: 1213 Budapest, 21. ker. Mókus út 5. A ép.

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.7.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

 

12.7.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

12.7.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

12.7.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

 

12.8. Adminisztrációs feladatokkal kapcsolatos adatfeldolgozás

 

12.8.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

12.8.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

Siposné Mehlhoffer Szonja Nóra e. v.

Nyilvántartási szám: 54569452

Adószám: 55830704127

Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Bem u. 15.

Postacím: 2475 Kápolnásnyék, Bem u. 15.

E-mail: szonjasolutions@gmail.com

 

egyéni vállalkozót, mint az Adatkezelő által a számlázás előkészítéshez, valamint szállítás szervezéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátására igénybe vett Adatfeldolgozót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.8.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét, címét és telefonszámát, valamint a megrendelt termék(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő, illetve a megrendelés teljesítésével kapcsolatos további adatokat érinti.

 

12.8.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítésének előkészítése, valamint szállítás megszervezése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

12.8.5. Az adatfeldolgozás időtartama: adatfeldolgozó igénybevételének ideje alatt, legfeljebb megrendelésről szóló fejezetben (8., illetve 9. fejezetben) meghatározott időtartamokig.

 

12.8.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó, illetve a szállítás megszervezéséhez szükséges adminisztrációs feladatok elvégzésével történik. A szállítás megszervezését kizárólag informatikai úton végzi az adatfeldolgozó.

 

12.9. Címzéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

12.9.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

12.9.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

BÚTOR-TRIÓ Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név:

BÚTOR-TRIÓ Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-082486

Adószám: 11859114-2-13

Székhely: 2040 Budaörs, 10314. hrsz. (Kaktusz utca)

Postacím: 2040 Budaörs, 10314. hrsz. (Kaktusz utca)

Telefon: +36 30 274 8610

E-mail: butortrio@butortrio.t-online.hu

Webhely: http://www.butortrio.hu/

 

a megrendelt terméket csomagolására, megcímzésére, futárszolgálatnak átadására igénybe vett gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

12.9.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: Az adatfeldolgozás a terméket megrendelő Felhasználó nevét, szállítási címét, számlázási címét, telefonszámát érinti.

 

12.9.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a Felhasználó részére elküldött csomag (termék) megcímzése, valamint futárszolgálatnak történő átadása.

 

12.9.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli az adatokat.

 

12.9.6. Az adatkezelés jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag termék Felhasználó részére történő kézbesítés teljesítéséhez szükséges műveleteket jelenti.

 

12.10.Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 

12.11.Adatkezelő a fent és a Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

12.12.Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

 

13. Adatvédelem, adatbiztonság

 

13.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

13.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

13.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

13.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

14. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

14.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja. A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 15. pont szerint).

 

14.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

14.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

14.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

14.5. A törléshez való jog (és „az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

14.6. Értesítési kötelezettség: Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

14.7. Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

15. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

15.1. A 14. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

15.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

15.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 16. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

15.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

15.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1148 Budapest, Jerney utca 41. 3. em. 12. ajtó alatti címére, e-mailben az info@polcom-polcom.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

16. Jogérvényesítés

 

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2023. február 1.

Mybettershelf Kft

bottom of page